De kinder en jeugd psycholoog

Steun aan ouders

Direct na de diagnose
Wanneer ouders, na een echoscopisch-onderzoek of na de geboorte,  te horen krijgen dat hun kind een schisis heeft kan dat allerlei reacties en gevoelens oproepen: schrik, angst, zorg, teleurstelling.  Iedere ouder reageert op zijn of haar manier en het verwerkingsproces verloopt ook bij iedereen anders. Vanuit het schisisteam wordt zo snel mogelijk een eerst afspraak gemaakt met de psycholoog:  naast informatie over de werking van het team wordt stilgestaan bij deze vragen en  gevoelens; ook willen ouders vaak weten hoe het best te reageren op reacties uit de omgeving.

 Mw. Drs. B.L.M. Ottenhof

Als het kind opgroeit:
Iedere leeftijd vraagt van ouders weer een ander benadering, waarin je je aanpast aan de ontwikkelingsfase van het kind. Wanneer het je als ouder goed lukt met de schisis om te gaan, help je je kind dat ook te doen: de voorbeeldfunctie van de ouder(s) is voor een kind heel belangrijk. Vaak gaat dat vanzelf, soms is het nodig om tips en handvaten te krijgen. Met het naar school gaan spelen vaak kwesties m.b.t. reacties van andere kinderen. In de puberteit spelen weer hele ander zaken een rol. Er kan als dat nodig is contact met de psycholoog gelegd worden om hier aandacht aan te besteden.

De ontwikkeling van het kind
De meeste kinderen met schisis ontwikkelen zich net zo goed en snel als kinderen zonder schisis. Deze ontwikkeling wordt vanuit het schisisteam gevolgd. Er kan ook een situatie ontstaan waarin extra aandacht voor de ontwikkeling nodig is. Als het leren op school moeilijk gaat; als een kind erg heftig reageert op de operatie (bij heel jonge kinderen betreft het vaak slaapproblemen). Of als er sprake is van pesten; er kan dan bv aandacht nodig zijn voor het zelfvertrouwen. Als de ontwikkeling langzamer of anders verloopt kan ook psychologisch onderzoek worden afgenomen. Ook verder onderzoek naar bv concentratie, sterke/zwakke kanten is mogelijk. Er kan een advies komen m.b.t. onderwijs: welke school sluit het best aan bij het kind. 

Behandeling en advisering:
Als er emotionele-, gedragsproblemen of  problemen in de opvoeding zijn,  kunnen deze door de psycholoog worden behandeld;  soms wordt u doorverwezen naar andere instanties of de GGZ voor verder diagnostiek en/of behandeling. Er wordt dan bij voorkeur gezocht naar hulp dicht bij huis.

Sluit de enquête